Example 255 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(255)
Chaakè dèèri wâ xwicè mè ri pwââmè è.
chaakè
several
dèèri
people
PFV
xwicè
try
COMP
ri
3PL
pwââmè
kill
è
3SG
‘Several people tried to kill him.’
KILL a Coding frame:
1 > V 2