Example 218 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(218)
Aaxa Pokwé faari taa dèèri rèè mè ri dèpuu sùù chaa mwîî kwâdè...
aaxa
chief
Pokwé
Uvea
faari
ask
taa
NBEN
dèèri
people
rè-è
POSS-3SG
that
ri
3PL
dèpuu
in.turn
sùù
push
chaa
one
mwîî
big
kwâdè
wind
‘The chief of Uvea asked his people to push a big wind at their turn...’
PUSH a Coding frame:
1 > V 2