Example 207 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(207)
Apêdè pêdè mwânêê taa axwiri.
a-pêdè
NMLZ-steal
pêdè
steal
mwânêê
money
taa
NBEN
a-xwiri
NMLZ-sell
‘The robber steals money from the merchant.’
STEAL a Coding frame:
1 > V 2 taa+3