Example 201 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(201)
È nää bêêrî jaé rö döbwanä rè paii na.
è
3SG
nää
IPFV.PST
bêêrî
old
jaé
beyond
2SG
döbwanä
when
3SG
paii
sick
na
PST
‘He was older than you when he died.’
BE ILL a Coding frame:
1 > V