Example 199 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(199)
Chaa sê ngûrû mîrî, dè saakä kùrè.
chaa
one
woman
ngûrû
wash
mîrî
dish
other
saakä
stow.away
kùrè
cooking.pot
‘One woman washes the dishes, the other one stows away the cooking pots.’
WASH a Coding frame:
1 > V 2