Example 188 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(188)
Nâ mwârâ-kaciri tèpe nä.
1SG
mwârâ-kaciri
laugh-TR
tèpe
story
DEM
‘I am laughing at this story.’
LAUGH an Alternation:
Applicative alternation