Example 185 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(185)
Apaa pè mê na puuchéé ku.
apaa
Dad
take
come
na
PST
puu-chéé
CLF-three
ku
yam
‘Dad brought three yams (or three hips of three yams each).’
BRING a Coding frame:
1 > V 2 (LOC3)