Example 177 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(177)
Xai rö Kasöömèrè mè ke xwi mèrè mè rî fèèté mwaraa-rè...
xai
where
2SG
Kasöömèrè
Kasöömèrè
that
ke
2SG
xwi
make
mèrè
light
that
1PL.INCL
fèèté
follow
mwaraa-rè
gleam-3SG
‘Where are you, Glow Worm, let the daylight come so that we may follow the first light of dawn...’
FOLLOW a Coding frame:
1 > V 2