Example 137 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(137)
Wîrî nä xâpârî rè chaa mwââxiti.
wîrî
2PL
IPFV
xâpârî
see
IPFV
chaa
one
mwââ-xiti
house-holy
‘You will see a church.’
SEE a Coding frame:
1 > V 2