Example 107 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(107)
Pâê nä tèpe mê mwârâ döbwanä ri nä pètù rè döxöu.
pâê
COLL.woman
IPFV
tèpe
talk
and
mwârâ
laugh
döbwanä
while
ri
3PL
IPFV
pètù
plait
IPFV
döxöu
mat
‘Women are talking and laughing while they are plaiting mats.’
LAUGH a Coding frame:
1 > V