Example 106 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(106)
Pa xûûchî mwârâ tö nèkèxûâ.
pa
COLL
xûûchî
child
mwârâ
play
at
nèkèxûâ
outside
‘The children are playing outside.’
LAUGH a Coding frame:
1 > V