Example 94 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(94)
Ri fètaa kwââ-ri nä ri döö fädë péré toa ti xûâ.
ri
3PL
fè-taa
go-leave
kwââ-ri
boat-3PL
then
ri
3PL
döö
bare.hands
fädë
walk
péré
go.up
toa
upwards
ti
to
xûâ
village
‘They leave their boat and go up to the village with bare hands.’
CLIMB the Verb form péré