Example 90 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(90)
Ke tèpe wâ puu-rö mê nîî-rö.
ke
2SG
tèpe
talk
about
puu-rö
origin-2SG
and
nîî-rö
name-2SG
‘You are talking about your origin and your name.’
TALK a Coding frame:
1 > V wâ+2 (xù+3)