Example 88 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(88)
Kamûrû pùùtè na niè mê nèxuu.
kamûrû
man
pùùtè
meet
na
PST
niè
3SG.INDEP.PRON
and
nèxuu
girl
‘The man met the girl. / lit. The man met, he and the girl.’
MEET the Verb form pùùtè