Example 82 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(82)
È nä piicè rè nea rèè tö kètè wânîî.
è
3SG
IPFV
piicè
search.for
IPFV
nea
knife
rè-è
POSS-3SG
at
kètè
place
wânîî
all
‘He is searching for his knife everywhere.’
SEARCH FOR a Coding frame:
1 > V 2