Example 67 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(67)
È bu bu rè nêdökètè.
è
3SG
bu
smell
bu
smell
POSS
nêdökètè
earth
‘He smells a smell coming from the earth. / Lit. He smells a smell of earth.’
SMELL a Coding frame:
1 > V 2