Example 60 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(60)
Kamûrû cuè na (tö nêdöö).
kamûrû
man
cuè
sit
na
PST
at
nêdöö
ground
‘The man was sitting (on the floor).’
SIT a Coding frame:
1 > V (LOC2)