Example 48 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(48)
Xötö nä nêgé rè chaa péci xù chaa kamûrû.
xötö
boy
IPFV
nêgé
ask.for
IPFV
chaa
one
péci
book
BEN
chaa
one
kamûrû
man
‘The boy asks someone for a book.’
ASK FOR a Coding frame:
1 > V 2 xù+3