Example 24 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(24)
Nèxuu xacië na péci xù afainû.
nèxuu
girl
xacië
show
na
PST
péci
book
BEN
a-fa-inû
NMLZ-CAUS-learn
‘The girl showed the book to the teacher.’
SHOW a Coding frame:
1 > V 2 xù+3