Example 4 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(4)
Kamûrû nä faxûda na vèr ngê dökwé.
kamûrû
man
DEM
fa-xûda
CAUS-full
na
PST
vèr
glass
ngê
with
dö-kwé
true-water
‘The man filled the glass with fresh water.’
FILL a Coding frame:
1 > V 2 (ngê+3)