Example 346 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(346)
È faja ri ngê chaa kwéfaö chaa nèpô.
è
3SG
fa-ja
CAUS-dig
ri
3PL
ngê
INS
chaa
one
kwéfaö
iron.bar
chaa
one
nèpô
hole
‘He made them dig a hole with an iron bar.’
DIG an Alternation:
Causative alternation