Example 306 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(306)
Kèè-dii nä xêwi toa saù bwèrè kèè-mwârâ pai.
kèè-dii
NMLZ-refuse
IPFV
xêwi
take.off
toa
DIR
saù
each.time
bwèrè
some
kèè-mwârâ
NMLZ-laugh
pai
many
‘A refusal is each time provoking bursts of laughter.’
LAUGH an Alternation:
Nominalization alternation