Example 288 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(288)
Ri sëi ngê wâdöubwa pumöu.
ri
3SG
sëi
dig
ngê
INS
wâdöubwa
anything
pumöu
landing_net
‘They dig/lift anything with the landing net.’
DIG a Coding frame:
1 > V 2 (ngê+3)