Example 281 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(281)
Pââübêêrî rè nâ, ri sati xù bare na nû kèè-piicè rè kèè-mwâwîyâ toa mê.
pââübêêrî
COLL.old.people
POSS
1SG
ri
3PL
sati
teach
BEN
bare
also
na
PST
1SG
kèè-piicè
NMLZ-search
POSS
kèè-mwâwîyâ
NMLZ-progress
toa
up
DIR
‘My old people, they also taught me how to look for a way of rising (above one's situation).’
SEARCH FOR an Alternation:
Nominalization alternation