Example 276 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(276)
Dèèri sôpaari xwânârâ rè ri.
dèèri
people
sôpaari
change
xwâ-nârâ
NMLZ-think
POSS
ri
3PL
‘People changed their minds.’
THINK an Alternation:
Nominalization alternation