Example 271 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(271)
È ùda ngê siisi.
è
3SG
ù-da
MID-eat
ngê
SM
siisi
fishing.line
‘The fish is biting. / lit. The fishing line is biting.’
EAT an Alternation:
Middle alternation