Coding frames of Xârâcùù

coding frames.
Coding frame Alternations #Vs Verb meanings & Verb forms
1
TEAR (chètia)
22
APPEAR (abaa)
BE A HUNTER (acaa)
BE DRY (mëtë)
BE HUNGRY (mêrê)
BE ILL (paii)
BE SAD (nârâyaa)
BLINK (nimè)
BOIL ()
BURN (kê (1))
COUGH (chèxô)
CRY (têî)
DIE (paiimè)
FEEL COLD (xùpè)
FEEL PAIN (paii)
LAUGH (mwârâ)
MEET (pùùtè)
PLAY (mwârâ)
RAIN (xwa)
ROLL (cipwîrî)
RUN (pûxûrû)
SCREAM (ngââ)
SHAVE (self) (xii)
SING ()
SINK (mutu)
16
BEAT (fîgai)
BREAK (jikörö)
BUILD (xwi)
COVER (kasache, sache)
CUT (söpuru)
DIG (sëi)
FILL (faxûda)
GRIND (bikörö)
HIT (chëi, fîda)
KILL (pwèkè, söömè)
LOAD (nîî)
MAKE (xwi)
NAME (xacè)
TOUCH (sakai)
6
ASK FOR (nêgé)
BRING (mê kèrè)
GIVE ()
SAY (ché)
SEND ()
SHOW (xacië)
5
ASK FOR (nââ)
GET (, töpwé)
HIDE (sûûârâ)
STEAL (pêdè)
TAKE ()
1
WIPE (jee)
4
SHOUT AT (xangââ)
TEACH (faînû)
TELL (faxwata, sömârâ)
30
CLIMB (péré)
COOK (chutââ)
DIG (ja, kîî)
DRESS (famwâmwâ)
EAT (da, kê (2), xwè)
FOLLOW (fèèté)
FRIGHTEN (fabata)
HEAR (xwata)
HELP (ciiwi)
HUG (satee)
KILL (pwââmè, sa)
KNOW (néxä, tâmwâ)
LEAVE (fètaa)
LIKE (xwèrii)
LOOK AT (téé fè)
PEEL (cee, tapöru)
PUSH (sùù)
SEARCH FOR (piicè)
SEE (téé, xâpârî)
SMELL (bu)
THINK (nârâ)
TOUCH (xâânîî)
WANT (xwèrii)
WASH (ngûrû)
1
SIT DOWN (cuè chéé)
1
TALK (tèpe)
1
TIE (fëi)
1
FEAR (bata)
4
GO ()
JUMP (cîchéé)
LEAVE ()
LIVE (muru)
SIT (cuè)
B
1
RAIN (kwiè)
7
BRING (pè mê)
CARRY (akö, pè mê)
POUR (xwêê)
PUT (suè)
THROW (gwéré, )
TIE (curu)