Coding set NP-abl of Sri Lanka Malay

Coding frame
1 2-abl V
1 2-acc 3-abl V
1 2-dat 3-abl V