čʼaʔ-čʼəm

show comment

This is a reduplicated form based on the root čʼəm.

Coding frame

Example

(105)
čʼaʔčʼəm tə= tutamʼiš.
čʼaʔ-čʼəm
RDPL-cold
=∅
=3.INDC.SBJ
tə=
DET=
tutamʼiš
boy
‘The boy is cold.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# FEEL COLD Coding set Argument type
1 freezing person V.sbj S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
(238)
‘He made it cold.’
C
y
U
N n
C
y
C
R y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
C
y