pəlʼkʷ

Coding frame

Example

(101)
pəlʼkʷ tə= ǰaǰʼa.
pəlʼkʷ
roll
tə=
DET=
ǰaǰʼa
tree
‘The log rolled down.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# ROLL Coding set Argument type
1 rolling entity V.sbj S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
C
R y
C
y
C
N y
C
y
C
y
C
y
U
N used as the basic form n
C
y
C
N y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y