tʼᶿikʼt

Coding frame

Examples

(99)
tʼᶿikʼit tə= čəyčuyʼ.
tʼᶿikʼ<i>t
scream<STV>
tə=čəy-čuyʼ
DET=
‘The kids are screaming.’
(202)
tʼᶿikʼt tə= saɬtxʷ.
tʼᶿikʼt
scream
=∅
=3.INDC.SBJ
tə=
DET=
saɬtxʷ
woman
‘The woman screamed.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SCREAM Coding set Argument type
1 screamer V.sbj S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
(100)
‘He screamed at me.’
C
y
C
N y
C
y
C
y
C
y
C
y
U
N used as the basic form n
C
y
C
N y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
C
y