qʷi-qʷay-sxʷ

Coding frame

Complex Verb form

Example

(79)
qʷiqʷaysxʷas tə= wiwʼlus niniǰi tə= saɬtxʷ.
qʷi-qʷay-sxʷ-∅-as
RDPL-talk-CAU-3.OBJ-3.ERG
tə=
DET=
wiwʼlus
young.man
niniǰi
about
tə=
DET=
saɬtxʷ
woman
‘He talked to the young man about the girl.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# TALK Coding set Argument type
1 talked to person V.obj P
2 talker V.sbj A
3 talked about content niniǰi+NP X

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
N y
C
N y
C
N y
C
M used as the basic form y
(80)
‘He will let him talk. / He will make him talk.’
C
R y
(81)
‘You will speak for me.’
U
R n
(82)
‘Talk!’
C
M y
(235)
‘I will scold you.’
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
N y
C
y