ǰaqʼ

Coding frame

Example

(77)
ǰaqʼ tə= ǰaǰʼa.
ǰaqʼ
fall
tə=
DET=
ǰaǰʼa
tree
‘The tree fell.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# FALL Coding set Argument type
1 fallee V.sbj S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
(171)
‘fell trees’
C
R y
(172)
‘He is felling the trees.’
C
N y
C
R y
C
y
C
y
C
y
C
y
U
N used as the basic form n
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
(176)
‘He made it fall.’
C
y