qʼʷaqʼʷθus-t

Coding frame

Example

(69)
qʼʷaqʼʷθustas tə= saɬtxʷ ʔə= kʷ= x̣ʷax̣ʷaǰʼimʼ.
qʼʷaqʼʷθus-t-∅-as
tell.stories-CTR-3.OBJ-3.ERG
tə=
DET=
saɬtxʷ
woman
ʔə=
OBL=
kʷ=
DET=
x̣ʷax̣ʷaǰʼimʼ
legend
‘He told the woman a legend.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# TELL Coding set Argument type
1 tellee V.obj P
2 teller V.sbj A
3 told content obl-NP L

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
(70)
‘I will tell stories.’
C
N used as the basic form y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
U
N n
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y