ʔuwuɬ-sxʷ

Coding frame

Complex Verb form

Example

(55)
ʔuwuɬsxʷas tə= ʔasxʷ.
ʔuwuɬ-sxʷ-∅-as
embark-CAU-3.OBJ-3.ERG
tə=
DET=
ʔasxʷ
seal
‘He loads the seal.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# LOAD Coding set Argument type
1 loaded thing V.obj P
2 loader V.sbj A

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
N y
U
R n
(56)
‘We are embarking on the boat.’
C
y
C
N used as the basic form y
C
y
C
y
C
N y
C
y
C
y
C
N y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
N y
C
y