kʷa(ʔ)-t

Coding frame

Example

(45)
kʷatas tə= ƛas ʔə= tə= θiwuθitən.
kʷa-t-∅-as
put.down-CTR-3.OBJ-3.ERG
tə=
DET=
ƛas
glass
ʔə=
OBL=
tə=
DET=
θiwuθitən
table
‘He put the glass on the table.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# PUT Coding set Argument type
1 put thing V.obj P
2 putter V.sbj A
3 putting goal obl-NP L

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
C
N y
C
N y
C
N y
C
R y
(46)
‘Put it down there for me!’
C
y
C
y
C
N used as the basic form y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
C
y