pəx̣-t

Coding frame

Example

(29)
pəx̣tuɬ =čən tiʔi qʼəsnayʼ.
pəx̣-t-∅-uɬ
tear-CTR-3.OBJ-PAST
=čən
=1SG.INDC.SBJ
tiʔi
DEM
qʼəsnayʼ
shirt
‘I tore this shirt apart.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# TEAR Coding set Argument type
1 torn thing V.obj P
2 tearer V.sbj A

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
R n
C
R y
C
R y
C
N y
C
y
C
R y
C
N used as the basic form y
C
y
C
R y
C
N y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
C
y