səpʼ-t

Coding frame

Example

(26)
səpʼtas tə= ʔuɬqay.
səpʼ-t-∅-as
club-CTR-3.OBJ-3.ERG
tə=
DET=
ʔuɬqay
snake
‘He hit the snake. / He clubbed the snake.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# HIT Coding set Argument type
1 hittee V.obj P
2 hitter V.sbj A

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
(186)
‘Hit it for me!’
C
N y
C
y
C
R y
C
y
C
N used as the basic form y
C
y
U
R n
(187)
‘I got hit.’
C
R y
C
N y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
C
y