θayʼ-əm

show comment

I have no data on 'drown'.

Coding frame

Example

(21)
θayʼəm tə=nəxʷiɬ.
θayʼ-əm
sink-MDL
tə=nəxʷiɬ
DET=canoe
‘The boat sank.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SINK Coding set Argument type
1 sunken entity V.sbj S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
(191)
‘I will sink the boat (canoe).’
C
R y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
U
N n
C
y
C
N used as the basic form y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y