šəmʼ

show comment

free root; 'get dry'

Coding frame

Example

(20)
šəmʼ tə=tʼəytʼayš'.
šəmʼ
dry
tə=tʼəy-tʼayš'
DET=PL-blanket
‘The blankets dried up.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# BE DRY Coding set Argument type
1 dry thing V.sbj S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
y
C
N y
C
y
C
R y
C
y
C
R y
C
y
U
N used as the basic form n
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
(188)
‘I got it dry.’
C
y