tuqʼʷt

Coding frame

Example

(189)
tuqʼʷt tə= tumiš.
tuqʼʷt
cough
tə=
DET=
tumiš
man
‘The man coughed.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# COUGH Coding set Argument type
1 cougher V.sbj S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
y
C
R y
(190)
‘She made him cough.’
C
y
C
N y
C
y
C
y
C
y
U
N n
C
N y
C
R y
(18)
‘The man coughed / has a cold.’
C
y
C
y
C
y
C
R y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y