niʔ-i-t

Coding frame

Example

(13)
niʔitas tə= ʔiʔagikʼʷs.
niʔ-i-t-∅-as
put.on-LV-CTR-3.OBJ-3.ERG
tə=
DET=
ʔiʔagikʼʷ-s
clothes-3.POSS
‘He put his clothes on.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# DRESS Coding set Argument type
1 dressee V.obj P
2 dresser V.sbj A

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
C
y
C
y
C
R y
C
y
C
N used as the basic form y
C
y
U
N n
C
R y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y