x̣ənat-t

Coding frame

Example

(9)
x̣ənatas tə= tiča ʔə= tə= pukʷ.
x̣ənat-t-∅-as
give-CTR-3.OBJ-3.ERG
tə=
DET=
tiča
teacher
ʔə=
OBL=
tə=
DET=
pukʷ
book
‘He gave the book to the teacher.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# GIVE Coding set Argument type
1 giving recipient V.obj P
2 giver V.sbj A
3 gift obl-NP L

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
(10)
‘It was given to him.’
C
N used as the basic form y
C
y
C
N y
C
y
C
R y
(209)
‘He gave it away.’
C
y
U
N n
C
R y
(210)
‘He had him give (e.g. donations).’
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
(211)
‘I already gave (it/sth.) to him.’
C
y