ǰəƛʼ

Coding frame

Example

(111)
ǰəƛʼ =čat =səm.
ǰəƛʼ
run
=čat
=1PL.INDC.SBJ
=səm
=FUT
‘We will run.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# RUN Coding set Argument type
1 runner V.sbj S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
(174)
‘You run to your father!’
C
R y
(175)
‘Run for me!’
C
R y
(173)
‘I will run away with you.’
C
N y
C
y
C
N y
C
y
U
N used as the basic form n
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
(177)
‘I made you run.’
C
y