qʼətxʷ

Coding frame

Example

(112)
ʔawθmut qʼətxʷ tə= pipa.
ʔawθ-mut
suddenly-very
qʼətxʷ
burn
tə=
DET=
pipa
paper
‘All of a sudden, the paper burned.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# BURN Coding set Argument type
1 burnt thing V.sbj S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
C
R y
C
R y
C
R y
U
N used as the basic form n
C
R y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
C
y