qəyʼ-t

show comment

free root meaning 'die' and the -t transitivizer

Coding frame

Examples

(110)
qəytas tə= mušmuš.
qəy-t-∅-as
die-CTR-3.OBJ-3.ERG
tə=
DET=
mušmuš
cow
‘He killed the cow.’
(229)
qəyʼt =čan =səm tə= mix̣aɬ.
qəyʼ-t-∅
die-CTR-3.OBJ
=čan
=1SG.INDC.SBJ
=səm
=FUT
tə=
DET=
mix̣aɬ
bear
‘I am going to kill the bear.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# KILL Coding set Argument type
1 killee V.obj P
2 killer V.sbj A

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
C
R y
(232)
‘He made him kill it.’
U
R n
(119)
‘My father passed away.’
C
R y
C
R y
(230)
‘The little dog got killed.’
C
R y
(228)
‘Let it die!’
C
y
C
N used as the basic form y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
C
y