θiq-i-t

show comment

bound root fiq- and the -t transitive.

Coding frame

Example

(126)
θiqit =čxʷ.
θiq-i-t-∅
dig-LV-CTR-3.OBJ
=čxʷ
=2SG.INDC.SBJ
‘You dig it.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# DIG Coding set Argument type
1 digger V.obj P
2 dug up thing V.sbj A

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
(125)
‘I am going to dig some potatoes.’
C
N y
C
N used as the basic form y
U
N n
C
R y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
C
y