kʷanač

show comment

kʷanač 'sit, be sitting', kʷanač-əm 'sit down'

Coding frame

Example

(96)
Kʷanač ʔə= tə= θiyumixʷtən.
kʷanač
sit
=∅
=3.INDC.SBJ
ʔə=
OBL=
tə=
DET=
θiyumixʷtən
floor
‘He is sitting on the floor.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SIT Coding set Argument type
1 sitter V.sbj S
2 sitting place obl-NP L

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
y
C
R y
(224)
‘She had/has the elder sitting down.’
C
R y
(226)
‘You are sitting on me.’
C
N y
C
y
C
R y
(225)
‘He sat his grandmother down.’
C
y
U
N used as the basic form n
C
y
C
R y
(97)
‘The boy sat down.’
C
R y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
y
C
R y
C
y