Example 45 of Sliammon

Example Verb meaning Example of...
(45)
kʷatas tə= ƛas ʔə= tə= θiwuθitən.
kʷa-t-∅-as
put.down-CTR-3.OBJ-3.ERG
tə=
DET=
ƛas
glass
ʔə=
OBL=
tə=
DET=
θiwuθitən
table
‘He put the glass on the table.’
PUT a Coding frame:
V.obj[1].sbj[2] 1 (obl-3)