Coding frames of Sliammon

coding frames.
Coding frame Alternations #Vs Verb meanings & Verb forms
8
GIVE (x̣ənat-t)
PUT (kʷa(ʔ)-t)
SHOW (kʼʷən-sxʷ)
STEAL (čəwʼu-ni-t)
TEACH (tiwš-am-sxʷ)
TIE (qʼis-i-t)
44
ASK FOR (gay-a-t)
BEAT (sapʼ-a-t)
BREAK (yəpʼ-t)
BRING (tʼaʔqʼ-aš)
BUILD (həy-t)
CARRY (kʷinat-t)
COOK (čʼəx̣-a-t)
COVER (tʼayš-a-t)
CUT (čʼət-t)
DIG (θiq-i-t)
DRESS (niʔ-i-t)
EAT (məkʷ-t)
FILL (yaʔčʼ-aš)
FOLLOW (tuyʔap-t)
FRIGHTEN (x̣əyp-a-t)
GET (ma(ʔ)-t)
HEAR (čʼiy-i-t)
HELP (čʼag-a-t)
HIDE (kʷay-iš)
HIT (səpʼ-t)
HUG (x̣ʷuǰ-u-t)
KILL (qəyʼ-t)
LEAVE (ɬaw-š)
LIKE (ʔəy-sxʷ)
LOAD (ʔuwuɬ-sxʷ)
LOOK AT (kʼʷən-t)
MAKE (həy-t)
NAME (nan-a-t)
PEEL (ɬupʼ-u-t)
POUR (kʼʷəɬ-aš)
PUSH (ǰuθ-u-t)
SAY (na-t)
SEARCH FOR (tʼᶿiy-i-t)
SEE (kʼʷən-t)
SHAVE (a body part/person) (sax̣ʷ-a-t)
SHOUT AT (qʼiya-t)
SMELL (həqʷ-t)
TAKE (ma(ʔ)-t)
TEAR (pəx̣-t)
THINK (nu-np-igan-mi-t)
THROW (səytʼ-a-t)
TOUCH (qəp-t)
WANT (x̣aƛʼ)
WASH (θap-a-t)
WIPE (tʼᶿəkʷ-t)
26
APPEAR (ših-imut)
BE DRY (šəmʼ)
BE HUNGRY (qʼa-qʼa)
BE ILL (kʷə-kʷt-əm)
BOIL (paɬuqʼʷ-um)
BURN (qʼətxʷ)
COUGH (tuqʼʷt)
CRY (ƛʼux̣ʷt)
DIE (qəyʼ)
DIG (ʔuɬqʷu)
FALL (ǰaqʼ)
FEEL COLD (čʼaʔ-čʼəm)
FEEL PAIN (ʔah)
GO (hu)
LAUGH (qəs-əm)
PLAY (qaqs-imʼ)
ROLL (pəlʼkʷ)
RUN (ǰəƛʼ)
SCREAM (tʼᶿikʼt)
SINK (θayʼ-əm)
SIT DOWN (kʷanač-əm)
3
CLIMB (šaʔ)
EAT (ʔiɬtən)
SIT (kʷanač)
1
B
1
RAIN (čʼəɬ)
1
BE A HUNTER (no verbal counterpart)